وضعیت جوانان غیر شاغل که در حال تحصیل یا مهارت آموزی نمی باشند